மனைப் பொருத்தம் காணும் முறை – 7


மனைப் பொருத்தம் காண்பது என்பது மிகச்சிறந்த சற்று கடினமான ஆனால் அவசியமான கணித முறை ஆகும். இதற்கென பதினொரு விதமான பொருத்தத்தை நாம் பார்க்க வேண்டும்.

7. அம்சப் பொருத்தம்

முன்பு கண்ட துருவத்தை 4 ஆல் பெருக்கி 9 ஆல் வகுக்க மீதம் வருவதை கீழ்க்கண்ட அட்டவணை மூலம் அம்சப் பொருத்தம் அறியலாம். மீதம் இல்லாவிடில் 9 ம் எண்ணையே மீதமாகக் கொள்ள வேண்டும்.

1- தடகர அம்சம் = துன்பம்
2- சோமகரன் அம்சம் = பாக்கியம்
3- சக்தி அம்சம் = சுகம்
4- புஷ்கர அம்சம் = நவதானிய செழிப்பு
5- குரு அம்சம் = இலாபம்
6- சுக்கிர அம்சம் = சுகபோகம்
7- சனி அம்சம் = பகை
8- இராகும் அம்சம் = துயரம்
9- கேது அம்சம் = சகல செளபாக்கியம்

இந்த அட்டவணையைப் பயன்படுத்தி அம்சப் பொருத்தம் காணலாம். 8 வது பொருத்தம் வம்ச பொருத்தம் அடுத்த பதிப்பு…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.